ScotlandPHP 2019

当前稳定版 PHP 7.3.1 (更改日志)

GPG Keys for PHP 7.3

旧稳定版 PHP 7.2.14 (更改日志)

GPG Keys for PHP 7.2

旧稳定版 PHP 7.1.26 (更改日志)

GPG Keys for PHP 7.1

旧稳定版 PHP 7.0.33 (更改日志)

GPG Keys for PHP 7.0

当前稳定版 PHP 5.6.40 (更改日志)

GPG Keys for PHP 5.6

GPG 密钥

这些版本在 PHP Git 仓库中进行了标记和签名。当前 PHP 发布管理器的以下官方 GnuPG 密钥可用于验证标记:

PHP 7.3

pub  rsa4096/118BCCB6 2018-06-05 [SC] [expires: 2022-06-04]
   Key fingerprint = CBAF 69F1 73A0 FEA4 B537 F470 D66C 9593 118B CCB6
uid         Christoph M. Becker <cmb@php.net>

pub  2048D/5DA04B5D 2012-03-19
   Key fingerprint = F382 5282 6ACD 957E F380 D39F 2F79 56BC 5DA0 4B5D
uid         Stanislav Malyshev (PHP key) <smalyshev@gmail.com>
uid         Stanislav Malyshev (PHP key) <stas@php.net>
uid         Stanislav Malyshev (PHP key) <smalyshev@sugarcrm.com>   

PHP 7.2

pub  4096R/70D12172 2017-04-14 [expires: 2024-04-21]
   Key fingerprint = 1729 F839 38DA 44E2 7BA0 F4D3 DBDB 3974 70D1 2172
uid         Sara Golemon <pollita@php.net>

pub  4096R/EE5AF27F 2017-05-24 [expires: 2024-05-22]
   Key fingerprint = B1B4 4D8F 021E 4E2D 6021 E995 DC9F F8D3 EE5A F27F
uid         Remi Collet <remi@php.net>   

PHP 7.1

pub  4096R/7BD5DCD0 2016-05-07
   Key fingerprint = A917 B1EC DA84 AEC2 B568 FED6 F50A BC80 7BD5 DCD0
uid         Davey Shafik <davey@php.net>

pub  2048R/31CBD89E 2016-12-08
   Key fingerprint = 5289 95BF EDFB A719 1D46 839E F9BA 0ADA 31CB D89E
uid         Joe Watkins <krakjoe@php.net>

pub  4096R/70D12172 2017-04-14 [expires: 2024-04-21]
   Key fingerprint = 1729 F839 38DA 44E2 7BA0 F4D3 DBDB 3974 70D1 2172
uid         Sara Golemon <pollita@php.net>
   

PHP 7.0

pub  2048R/9C0D5763 2015-06-09 [expires: 2024-06-06]
   Key fingerprint = 1A4E 8B72 77C4 2E53 DBA9 C7B9 BCAA 30EA 9C0D 5763
uid         Anatol Belski <ab@php.net>

pub  2048R/33CFC8B3 2014-01-14 [expires: 2020-01-13]
   Key fingerprint = 6E4F 6AB3 21FD C07F 2C33 2E3A C2BF 0BC4 33CF C8B3
uid         Ferenc Kovacs <tyrael@php.net>
   

PHP 5.6

pub  2048R/33CFC8B3 2014-01-14 [expires: 2020-01-13]
   Key fingerprint = 6E4F 6AB3 21FD C07F 2C33 2E3A C2BF 0BC4 33CF C8B3
uid         Ferenc Kovacs <tyrael@php.net>

pub  2048R/90D90EC1 2013-07-18 [expire : 2016-07-17]
   Key fingerprint = 0BD7 8B5F 9750 0D45 0838 F95D FE85 7D9A 90D9 0EC1
uid         Julien Pauli <jpauli@php.net>
   

当前和旧版本所使用的 GPG 密钥的完整列表。

To Top